TIN TỔNG HỢP KHÁC
Ngân hàng CSXH huyện tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
14/01/2022 12:00:00

Sáng ngày 14.01, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đ/c Nhữ Văn Chuyên –Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ vay vốn và tiết kiệm trong toàn huyện.

 
Ngân hàng CSXH huyện tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 14.01, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đ/c Nhữ Văn Chuyên –Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ vay vốn và tiết kiệm trong toàn huyện.

 
Năm 2021, cùng với những khó khăn chung của cả nước, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19, đặc biệt thời điểm cuối năm 2021, dịch bệnh bng phát mạnh trên địa bàn huyện nhà. Trước những khó khăn đó, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT cấp trên, sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện thực hiện quản trị có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, công tác an sinh xã hội được đảm bảo và duy trì, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Tổng nguồn vốn huy động để cho vay năm 2021 là trên 322 tỷ đồng; Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân, tổ viên vay vốn trên địa bàn trên 59 tỷ đồng... Tổng doanh số cho vay trong năm 2021 đạt: 118,841 tỷ đồng với 3.036 lượt khách hàng được vay vốn. Trong năm, phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức tuyên truyền, rà soát, nắm bắt đối tượng, triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất cho 1 khách hàng vay vốn theo Quyết định 23, Quyết định 33, Nghị quyết 68 và Nghị quyết 126 của Chính phủ với số tiền là 58 triệu 176 nghìn đồng . Từ nguồn vốn ưu đãi của Chính Phủ, trong năm qua, hộ nghèo trên địa bàn huyện được vay vốn NHCSXH để phát triển sản xuất, đã giúp cho 68 lượt học sinh, sinh viên thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để đi học và thu hút 1.819 lao động có việc làm ổn định, 8 ngôi nhà dành cho người thu nhập thấp được xây theo Nghị định 100 và Nghị định 49 của Chính phủ. Cũng từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, năm 2021 đã giúp nhân dân trong huyện xây dựng được 2.298 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khoẻ hộ dân ở nông thôn đồng thời đẩy nhanh tiến độ để các xã sớm hoàn thành các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoµi ra, n¨m 2021, Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi huyÖn ®· triÓn khai triÓn khai tèt viÖc huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm th«ng qua tæ TK&VV víi doanh sè huy ®éng ®¹t hàng chục tû ®ång. Phối hợp tổ chức thành công “ ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” với doanh số huy động tiết kiệm dân cư 2 ngày phát động đạt 3 tỷ đồng, hoàn thành 254% kế hoạch tổ chức. Tõ nguån vèn huy ®éng ®· gióp cho hµng tr¨m hé ®­îc thô h­ëng chÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, ®¶m b¶o an sinh x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng.

Năm 2022, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn đem nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với người dân trong huyện góp phần làm tốt công tác an sinh XH trên địa bàn.

 
Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng xuất sắc trong năm 2021 được khen thưởng./.
Đài phát thanh thực hiện
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 41327
Trước & đúng hạn: 41284
Trễ hạn: 19
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2022 02:47:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 17
Hôm nay: 20
Tháng này: 5,396
Tất cả: 206,605