VĂN HÓA-XÃ HỘI
XÃ HỒNG KHÊ ĐÓN BẰNG DI TÍCH CẤP TỈNH ĐÌNH- CHÙA LÔI TRÌ
02/03/2023 01:14:33

Vừa qua, xã Hồng khê đã tổ chức Lễ đón Bằng di tích cấp tỉnh Đình-Chùa thôn Lôi Trì. Theo tài liệu còn lưu trữ; Di tích đình Lôi Trì được khởi dựng từ khá sớm, căn cứ vào các tư liệu còn lưu giữ tại di tích cho biết; Đình Lôi Trì được xây dựng vào thời Nguyễn, nằm về vị trí phía tây của thôn (cách di tích ngày nay khoảng 500m). Đình xưa có kiến trúc kiểu chữ Đinh (J) gồm 5 gian đại bái và 2 gian hậu cung, chất liệu bằng gỗ tứ thiết. Năm 1949, thực hiện Tiêu thổ kháng chiến, đình bị hạ giải hoàn toàn. Năm 1995, chính quyền và nhân dân địa phương cho xây dựng lại ngôi đình trên nền sân kho HTX nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng. Di tích quay hướng tây nam, kiến trúc kiểu chữ đinh (J) gồm 3 gian đại bái, 2 gian hậu cung, xây tường hồi bít đốc bổ trụ. Hệ thống vì kèo kiểu kèo cầu, chất liệu bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói mũi. Chùa Lôi Trì được xây dựng vào thời Nguyễn (cách di tích hiện nay khoảng 500m). Chùa xưa có kiến trúc hình chữ Đinh (J) gồm 5 gian tiền đường, 3 gian thượng điện, chất liệu bằng gỗ tứ thiết. Thực hiện Tiêu thổ kháng chiến, chùa bị hạ giải hoàn toàn. Năm 1996, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân địa phương, ngôi chùa được xây dựng làm nơi sinh hoạt văn hóa tôn giáo của nhân dân trong làng. Công trình có trúc hình chữ Đinh (J), gồm 3 gian tiền đường, 2 gian thượng điện, xây tường hồi bít đốc thu. Hệ thống vì kèo theo kiểu quá giang, kiến trúc đơn giản. Cụm di tích Đình-Chùa Lôi Trì được xây dựng lại đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh và lòng viết ơn của dân làng đối với các vị thành hoàng. Đình Lôi Trì thờ hai vị Thành hoàng hiệu là: Di Sơn Ý Đức Công Chúa, tên húy là Thận và Quảng Đại Linh Thánh Cảm Ứng Đại vương, tên húy là Chiêu (là nhân thần), có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc Tô Định những năm đầu công nguyên. Do có công với dân, với nước, hai vị Thành hoàng đã được triều Nguyễn, niên hiệu Tự Đức 6 (1853), Tự Đức 33 (1880), Đồng Khánh 2 (1887), Duy Tân 3 (1909 và Khải Định 9 (1924) ban tặng sắc phong. Chùa thờ Phật theo thiền phái Đại thừa. Cụm di tích Đình –Chùa Lôi Trì không chỉ là  nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân làng Lôi Trì nói riêng và nhân dân xã Hồng Khê nói chung đã được nhân dân gìn giữ, bảo vệ hàng trăm năm nay, di tích còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, tạo nên thuần phong, mỹ tục của quê hương. Đến với di tích để chúng ta tìm về cội nguồn, cầu mong cho Quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc, mọi người làm việc thiện, mong cho cuộc sống bình yên, đủ đầy. Đó chính là giải pháp để con người định lại cái tâm của chính mình, nghĩ về cội nguồn để hướng tới tương lai.

          Tthực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng (khóa 8) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đả bản sắc dân tộc”, thực hiện Luật Di sản văn hóa và hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cán bộ và nhân dân xã Hồng Khê nói chung và nhân dân làng Lôi Trì nói riêng, đã cùng du khách thập phương đóng góp nhiều công sức, tiền của để bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích. Đến nay, di tích đã được tôn tạo khang trang, chắc chắn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt về văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương. Qua khảo sát và lập hồ sơ đề nghị, ngày 21 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số; 3512 xếp hạng cụm di tích Đình –Chùa Lôi Trì xã Hồng Khê là di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là di tích thứ 58 của huyện Bình Giang được xếp hạng. Điều đó chứng tỏ rằng, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân thôn Lôi Trì xã Hồng Khê trong việc bảo tồn các Di sản văn hóa của cha ông là đáng trân trọng. Tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ Đảng viên và nhân dân thôn Lôi Trì nói riêng xã Hồng Khê nói chung trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

 

Tại buổi lễ đ/c Nhữ Văn Chuyên, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh lên trao bằng cộng nhận xếp hạng di tích Đình-Chùa Lôi Trì xã Hồng Khê là di tích lịch sử cấp Tỉnh; phát biểu tại buổi lễ đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hồng Khê nói chung, cán bộ, Đảng. Để phát huy tốt hơn nữa giá trị của di tích trong việc giáo dục truyền thống văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đ/c phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cần làm tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục tổ chức thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả Nghị quyết TW5 (khóa 8) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đặc biệt là xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng Gia đình văn hóa; nâng cao chất lượng Làng văn hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để mọi người biết, hiểu rõ và tự giác thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa, Nghị định 110 về quản lý và tổ chức Lễ hội; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 “Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện Bình Giang”.

          2- Kiện toàn, củng cố Ban quản lý di tích, xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tăng cường vận động nhân dân tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, phát huy tốt các giá trị của di tích. Tiếp tục tôn tạo, khôi phục, hoàn thiện các hạng mục công trình của di tích theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

          3- Bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh. Xây dựng nếp sống văn hóa trong lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Di sản văn hoá của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân.

          4- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó đặc biệt quan tâm về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, thực hiện lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, lễ hội. Quan tâm chăm sóc người có công và các đối tượng chính sách. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Gắn kết chặt chẽ với nội dung trong chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra xây dựng quê hương lôi trì ngày một phát triển xã Hồng Khê sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 22904
Trước & đúng hạn: 22679
Trễ hạn: 56
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/10/2023 09:38:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 27
Hôm nay: 49
Tháng này: 31,411
Tất cả: 281,637