TIN TỔNG HỢP KHÁC
LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY 03/02
03/02/2023 03:48:26

“ Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương.”

Lời dạy này được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bài: Đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới. Bài viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-1963), trong bối cảnh dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân miền Bắc đang tích cực thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và cùng với đồng bào, chiến sĩ miền Nam tiến hành cuộc đấu tranh thần thánh để thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng lúc này đặt ra tính cấp thiết của việc đoàn kết và phát huy cao độ mọi tiềm năng, trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Tuy nhiên, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân chỉ có thể được phát huy khi mỗi chi bộ đảng ở cơ sở phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo và là tấm gương mẫu mực về sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động. Mặt khác, để phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và các chi bộ đảng phải làm tốt công tác dân vận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ yêu cầu đối với vệc xây dựng các chi bộ ở các địa phương, các cấp, các ngành. Theo Người, các chi bộ phải thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, phải biết đoàn kết, gắn bó và phát huy được vai trò của quần chúng. Đồng thời chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Trung ương.

Lời dạy trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phương cho công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Lời dạy của Người đã củng cố ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất của các chi bộ ở cơ sở, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện tốt kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc và phát huy sức mạnh của đồng bào, chiến sĩ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Giờ đây, lời dạy đó vẫn còn nguyên giá trị trong việc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một yêu cầu và định hướng quan trọng trong việc xây dựng các chi bộ trong Đảng bộ quân đội hiện nay. Theo đó, để phát huy cao độ sức mạnh của nhân tố con người trong quân đội, đòi hỏi mỗi chi bộ phải thực sự là tấm gương về sự đoàn kết, nhất trí, về lòng trung thành và luôn làm tốt công tác vận động quần chúng./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 5468
Trước & đúng hạn: 5486
Trễ hạn: 16
Trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 05:54:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 27
Hôm nay: 52
Tháng này: 13,930
Tất cả: 244,293