Đăng nhập

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 22/3, tại nhà văn hóa trung tâm huyện, HĐND huyện khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 13 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động HĐND huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 12 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp bất thường; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 214 kỳ họp; ban hành 86 Nghị quyết. Chất lượng các kỳ họp HĐND huyện được cải tiến, nâng lên, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng có trọng tâm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của huyện nhà.

Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Vì vậy, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 88 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung các cuộc giám sát tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: việc thực hiện quản lý nhà nước về đất đai; chấp hành các quy định về Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Bảo vệ môi trường, Luật phòng cháy, chữa cháy; về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của địa phương...Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 63 cuộc tiếp xúc cử tri cấp huyện, cấp xã tổ chức được 392 cuộc. Tỷ lệ ý kiến kiến nghị được giải quyết đạt cao. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cùng với HĐND huyên, trong nhiệm kỳ qua, tập thể lãnh đạo UBND huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy. Các thành viên Uỷ ban nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết những tốt những vấn đề thực tế phát sinh, cơ bản giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng lên, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày càng đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND kịp thời ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị nên trong 05 năm qua kinh tế - xã hội của huyện nhà đạt được nhiều thành tích, tiến bộ quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 10,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từng bước theo hướng tích cực, đã xác định rõ hơn tiềm năng thế mạnh; nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra đến năm 2020 thực hiện đạt và vượt kế hoạch như: thu ngân sách, giao thông nông thôn, xã đạt nông thôn mới, giảm tỷ lệ sinh, giải quyết việc làm...; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho bước phát triển mới, đời sống nhân dân nông thôn có những thay đổi tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có bước tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của huyện.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như: Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án tại kỳ họp HĐND huyện; một số kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên với HĐND. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Nam Phó BTTTHU- Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị HĐND từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để cử tri hiểu và thực hiện rõ quyền và trách nhiệm của mình. Cùng với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xem xét giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo...

 

 

Nhân dịp này, HĐND huyện tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Đài phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...