Đăng nhập

Kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 22-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 04-CT/HU, ngày 22-12-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các tiểu ban, tổ giúp việc bầu cử đảm bảo đúng số lượng, thành phần; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách chặt chẽ, bài bản, khoa học và đúng quy định.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện, đến ngày 19-3-2021, huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Theo cơ cấu phân bổ, HĐND cấp huyện được bầu 32 đại biểu. Qua hiệp thương lần 2, đã giới thiệu được 60 người tham gia ứng cử, trong đó khối Đảng có 14 người, chiếm tỷ lệ 23,3%; khối chính quyền có 10 người, chiếm tỷ lệ 16,7%; lực lượng vũ trang có 4 người, chiếm tỷ lệ 6,7%; Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể có 8 người, chiếm tỷ lệ 13,3%; tổ chức xã hội có 02 người, chiếm tỷ lệ 3,3%; đơn vị sự nghiệp có 6 người, chiếm tỷ lệ 10%; tổ chức kinh tế có 4 người, chiếm tỷ lệ 6,7%; tôn giáo 4 người, chiếm tỷ lệ 6,7%; xã, thị trấn 8 người, chiếm tỷ lệ 13,3%; ứng viên là nữ 27 người, chiếm tỷ lệ 45%; trẻ tuổi 22 người, chiếm tỷ lệ 36,7%; người ngoài Đảng 9 người, chiếm tỷ lệ 15%. Đối với cấp xã, thị trấn, cơ cấu phân bổ 16 xã, thị trấn được bầu 408 đại biểu HĐND cấp xã, đã giới thiệu được 797 người tham gia ứng cử, trong đó ứng viên nữ có 291 người, chiếm tỷ lệ 36,5%; trẻ tuổi có 262 người, chiếm tỷ lệ 32,9%; người ngoài Đảng có 264 người, chiếm tỷ lệ 33,1%.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở đang tích cực tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian tổ chức từ ngày 21-3 đến ngày 13-4-2021.

Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...